Present and past earthquakes in the Birjand, Iran area

This post has been created to assist people living in the Birjand, Iran area to check for nearby present and past earthquakes. If you feel an earthquake do not hesitate and tell us your experience by clicking the red button below.

این پست برای کمک به افرادی که در منطقه بیرجند و ایران زندگی می کنند جهت بررسی زلزله های نزدیک و نزدیک آن ایجاد شده است. اگر شما احساس می کنید یک زلزله دریغ نکنید و با کلیک کردن بر روی دکمه قرمز زیر، تجربه خود را به ما بگوئید.


Felt an earthquake today? Please tell us and click the red button! You may write in your own language.

امروز زلزله زده است؟ لطفا به ما بگویید و روی دکمه قرمز کلیک کنید! شما ممکن است در زبان خود بنویسیدPast earthquakes in the greater epicenter area